اجرای طرح “با قرآن در زلال اعتکاف” در دو هزار مسجد

در مراسم اعتکاف صورت می گیرد؛

معاون ارتباطات سازمان دارالقرآن گفت: طرح “با قرآن در زلال اعتکاف” برای سال دوم جهت استفاده از فرصت مناسب و فضای معنوی حاکم بر مراسم اعتکاف به منظور تبلیغ و ترویج قرآن کریم برگزار می شود.

IMG14560153

ادامه مطلب