پنجره/امام‌شناسی و تحول عظیم آن در خلق ازدواجی موفق

پنجره/امام‌شناسی و تحول عظیم آن در خلق ازدواجی موفق

تولی و تبری از جمله فروعات دینی است که مسلمان باید نسبت به آن متعهد و عامل باشد؛ تولی همان دوست داشتن الله، رسول و ائمه هدی علیهم السلام و به تبعیت از ایشان دوست داشتن پیروان ایشان است و در مقابل آن بیزاری جستن از دشمنان الله، رسول و ائمه نیز تبری نامیده شده است.

این مسئله با بحث هم‌جنس و هم‌سنخ بودنی که در مسئله انس با قرآن کریم مطرح شده است بسیار ارتباط نزدیک دارد؛ چرا که ما با دوست داشتن یک گروه، در واقع همنشینان خود را انتخاب می‌کنیم و در مجاورت این همنشینان عطر و بوی ایشان را خواهیم گرفت، حال اگر این همنشینی از جنس دوستی با خدا، رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه معصومین علیهم السلام اجمعین باشد قاعدتا رنگ و بویی جز رنگ الهی نخواهد داشت؛ زیرا کمال همنشین اثرگذار است.

1535977_140

ادامه مطلب