چند نكته درباب تواتر ، تحدّي و اعجاز قرآن

چند نكته درباب تواتر ، تحدّي و اعجاز قرآن

نكته هاي پژوهشي

۱٫صدق نبوّت هيچ پيغمبري متوقّف بر بقاي معجزه كه آورده است ، نيست ؛ چنانچه از جميع انبياء گذشته ـ از اولولعزم و غيره ـ معجزه اي باقي نماند . و دعوي مسلمانان بقاي معجزه ي نبي خود را ، اظهار فضيلت زائدي است براي پيغمبر خود كه براي پيغمبران سلف نبوده ؛ به جهت توقف نبوّتش بر آن.

و آنچه برايشان لازم است اثباتش در مقابل خصم ، آوردن آن جناب است معجزه مطابق دعوي خود ؛ چه باقي مانده. و به هر طريق كه ساير ملل كه معجزه براي نبي خود ثابت كند ، بهتر و بيشتر و روشن تر ازآن را مسلمانان دارند؛ چنانچه در كتب مبسوطه ذكر شده.

e74b680c-2708-4bb3-be8b-eed9dd577712

ادامه مطلب