تفاوت اعتماد به نفس موحدانه و مشرکانه

تردیدی نیست که اعتماد به نفس اگر در برابر اعتماد به خدا مطرح باشد،

تفکری مشرکانه است که به خودمحوری و در نهایت به کفر آدمی می انجامد؛ اما اگر با حفظ اصل حق محوری، معنای اعتماد به نفس را خودباوری بدانیم، در این صورت می توان آن را با توحید هماهنگ دانست؛ زیرا انسان بر پایه این معنا وجود خویش را نردبانی باورکردنی و قابل اعتماد می بیند که می تواند بر پله های محکم آن گام نهد و تا اوج ملاقات با پروردگار خویش بالا رود. آیت الله جوادی آملی،  اندیشمند برجسته دینی در کتاب حیات حقیقی انسان در قرآن به تشریح تمایز و تفاوت میان اعتماد به نفس موحدانه و مشرکانه می پردازد. آنچه در ادامه می آید اشاراتی به این بحث دارد.

IMG08225788

ادامه مطلب