چند نكته درباب تواتر ، تحدّي و اعجاز قرآن

چند نكته درباب تواتر ، تحدّي و اعجاز قرآن

نكته هاي پژوهشي

۱٫صدق نبوّت هيچ پيغمبري متوقّف بر بقاي معجزه كه آورده است ، نيست ؛ چنانچه از جميع انبياء گذشته ـ از اولولعزم و غيره ـ معجزه اي باقي نماند . و دعوي مسلمانان بقاي معجزه ي نبي خود را ، اظهار فضيلت زائدي است براي پيغمبر خود كه براي پيغمبران سلف نبوده ؛ به جهت توقف نبوّتش بر آن.

و آنچه برايشان لازم است اثباتش در مقابل خصم ، آوردن آن جناب است معجزه مطابق دعوي خود ؛ چه باقي مانده. و به هر طريق كه ساير ملل كه معجزه براي نبي خود ثابت كند ، بهتر و بيشتر و روشن تر ازآن را مسلمانان دارند؛ چنانچه در كتب مبسوطه ذكر شده.

e74b680c-2708-4bb3-be8b-eed9dd577712

ادامه مطلب

«تدبر در قرآن»

«تدبر در قرآن»

امام سجاد (علیه السلام) : قرآن همیشه تازه است و هر روز پیام جدیدی را عرضه می کند.

لزوم بهره گیری از ابزارهای نوین مانند اینترنت و سایر روش های انتقال اطلاعات از یک سوء و هدف نهائی این مجموعه که پیاده سازی فرامین الهی ذکر شده در قرآن در زندگی روزمره انسان هاست، ما را برآن داشت که لینک تدبر در قرآن را راه اندازی نماییم.

index

ادامه مطلب